Đoàn thể

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2016-2017

CĐGD THỊ XÃ NINH HÒA           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CĐCS MN HOA SỮA                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


    Số: 01/KH-CĐCS                                  Ninh Hiệp, ngày 26 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2016 – 2017

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Đầu năm học 2016- 2017 CĐCS trường MN Hoa Sữa có: 

- 29/26nữ CB - GV - NV; 

- Số ĐVCĐ là: 29/26 nữ;

- Đảng viên: 13/12 nữ; 

- 03 tổ công đoàn;

- Cán bộ công đoàn: 3/3 nữ.

Đa số ĐVCĐ ở tại phường Ninh Hiệp nên thuận lợi trong công tác chuyên môn, trong các hoạt động phong trào;

Thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của CĐGD Thị xã Ninh Hòa. Rút kinh nghiệm từ những thành công và hạn chế trong năm học trước.

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, CĐCS MN Hoa Sữa đề ra một số nội dung chủ yếu và các giải pháp cơ bản để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2015– 2016 như sau: 

   II. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG:

Năm học 2015 – 2016 CĐCS phối hợp với chuyên môn triển khai thực hiện các Nghị quyết về giáo dục và đào tạo; xây dựng chương trình hành động trong đội ngũ NG - NLĐ về: “Vai trò của tổ chức Công đoàn giáo dục trong việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam” phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, Công đoàn cơ sở trường MN Hoa Sữa tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

III. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP:

1.     Công tác tuyên truyền giáo dục:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức chính trị, vận động đội ngũ cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt các Nghị quyết, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn của ngành, của trường. Quán triệt và thực hiện Nghị quyết 20, Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa X về xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước, tuyên truyền về xây dựng khối đoàn kết nhất trí, nếp sống văn hóa cơ quan, phối hợp với chuyên môn vận động ĐV thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 của ngành theo Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; tiếp tục phối hợp chỉ đạo hiệu quả việc  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. 

 Tiếp tục triển khai các đợt học tập về An toàn giao thông, Luật phòng chống ma túy, chống bạo hành gia đình, chống tiêu cực, lãng phí, thực hành tiết kiệm. phối hợp cùng chính quyền thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Vì sự tiến bộ của phụ nữ” ngay tại trường học.

Đẩy mạnh việc tuyên truyền công tác KHH gia đình, công tác vệ sinh an toàn lao động và phòng cháy, chữa cháy trong đơn vị. 

2.     Công tác tham gia quản lý, tổ chức các phong trào thi đua:

Phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức, đăng ký các danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017;

-         Phấn đấu giữ vững trường đạt trường tiên tiến xuất sắc;

-         100% CB – GV – NV đạt danh hiệu: Lao động tiên tiến;

-         Các tổ CĐ đạt vững mạnh;

-         CĐCS vững mạnh;

-         100%  ĐV đăng ký xây dựng gia đình văn hóa.

-         100% nữ giỏi việc trường, đảm việc nhà.

3.     Công tác đại diện, bảo vệ, chăm lo đời sống người lao động và các hoạt động xã hội nhân đạo:

Phối hợp với chính quyền thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của ĐVCĐ: BHLĐ, VSATLĐ tại đơn vị.

Tiếp tục duy trì quỹ tương trợ nhằm tạo điều kiện cho ĐVCĐ mượn giải quyết khó khăn trong đời sống và duy trì các loại quỹ: Quỹ du lịch, quỹ khuyến học, quỹ thăm hỏi. 

Duy trì và phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong đơn vị, thăm hỏi ĐV và người nhà ĐV lúc ốm đau, hoạn nạn. 

Tổ chức cho ĐVCĐ tham quan du lịch 1 – 2 lần/ năm.

4.     Công tác xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh:

a. Công tác tổ chức:

-         Duy trì sinh hoạt BCH, tổ CĐ theo đúng điều lệ CĐ.

-         Kết nạp 100% đoàn viên mới.

-         Giới thiệu ĐVCĐ ưu tú để được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

     b. Công tác nữ công:

Đẩy mạnh phong trào thi đua: “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các hoạt động về bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ phụ nữ qua các hoạt động chủ điểm: 20/10, 20/11. 8/3.

Kịp thời khen thưởng, động viên các chị em có thành tích xuất sắc.

c. Công tác tài chính:

Thực hiện công tác thu - chi và quản lý tài chính công đoàn theo quy định.

Báo cáo quyết toán và dự toán ngân sách Công đoàn kịp thời về Công đoàn cấp trên.

Làm tốt các hoạt động xã hội từ thiện, tích cực vận động đoàn viên ủng hộ đóng góp các loại quỹ do Công đoàn cấp trên phát động.

d. Công tác kiểm tra – ban TTND:

Tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả công tác kiểm tra theo 3 nội dung được quy định trong điều lệ CĐVN. Có kế hoạch hoạt động và thực hiện báo cáo lên cấp trên.

Chỉ đạo ban TTND theo dõi giải quyết các vụ việc khiếu nại của quần chúng nếu có, theo dõi việc thu - chi, mọi hoạt động trong đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

CĐCS bám sát các Nghị quyết của Chi bộ, phối hợp cùng với BGH nhà trường thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB,VC. Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của CĐ Ngành và Liên đoàn lao động Thị xã.

Xây dựng chương trình hoạt động cụ thể của BCH sát với thực tế của đơn vị.

Khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế. Thường xuyên học tập nghiên cứu tài liệu, học hỏi ở đơn vị bạn để phấn đấu thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra./.

                                                                                            TM. BCH CĐCS

                                                                                            CHỦ TỊCH

 

          

                                                                        Nguyễn Thị Hoài Giang


 CHI BỘ ĐẢNG