Học sinh‎ > ‎Bé khỏe bé ngoan‎ > ‎

Danh sách BKBN cuối năm lớp Bé 1


 


STT

Họ và tên cháu

Ngày sinh

Danh hiệu

1

Đinh Cao Khánh Lê

04.04.2008

Đạt xuất sắc CNCN

2

Trần Quang Cảnh

02.07.2008

Đạt xuất sắc CNCN

3

Trần Ngọc Bảo Hà

06. 03.2008

Đạt xuất sắc CNCN

4

Hồ Nguyễn Khánh Ngọc

22. 06.2008

Đạt xuất sắc CNCN

5

Trương Nghiệp Thành Trung

10. 03.2008

Đạt xuất sắc CNCN

6

Phan Trọng Nghĩa

02.05.2008

Cháu ngoan cuối năm

7

Lê Ngọc Khánh Chi

07.07.2008

Cháu ngoan cuối năm

8

Nguyễn Lê Hoàn Anh

04.01.2008

Cháu ngoan cuối năm

9

Nguyễn Đàm Thảo Minh

05.09.2008

Cháu ngoan cuối năm

10

Ngô Lê Hoàng Anh

04.01.2008

Cháu ngoan cuối năm

11

Trương Tiến Phú

20.06.2008

Cháu ngoan cuối năm

12

Lê Cao Tường Vy

22.06.2008

Cháu ngoan cuối năm

13

Nguyễn Nhật Quang

23.04.2008

Cháu ngoan cuối năm

14

Nguyễn Phương Trà My

28.08.2008

Cháu ngoan cuối năm

15

Phạm Đỗ Duy Khương

27.10.2008

Cháu ngoan cuối năm

16

Trần Quang Toàn

02.08.2008

Cháu ngoan cuối năm

17

Tạ Tường Khiêm

10.08.2008

Cháu ngoan cuối năm

18

Phạm Nhật Huy

11.08.2008

Cháu ngoan cuối năm