Học sinh‎ > ‎DANH SÁCH LỚP‎ > ‎

LỚP 4 - 5 TUỔI A

DANH SÁCH LỚP 4 - 5 TUỔI A

   GVCN: CÔ HÀNG HUỲNH HUYỀN HUYÊN
CÔ TRẦN THỊ KIM LOAN

STT

Họ và tên

Năm sinh

Địa chỉ

1

Lê Vũ Nguyên An

05/7/2013

TDP 2 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

2

Lương Ngọc Thái An

26/6/2013

TDP 5- Ninh Hiệp - Ninh Hòa

3

Nguyễn Phạm Kiến An

19/3/2013

Trường Lộc – Ninh Hưng

4

Lê Ngọc Quỳnh Chi

20/8/2013

TDP 3- Ninh Hiệp - Ninh Hòa

5

Nguyễn Tiến Huy

11/11/2013

TDP 1 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

6

Nguyễn Thanh Huy

30/9/2013

TDP 3 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

7

Võ Quốc Hào

31/12/2013

Mỹ trạch - Ninh Hà

8

Nguyễn Gia Khiêm

05/12/2013

TDP.1- Ninh Hiệp - Ninh Hòa

9

Đoàn Nhật Bảo Vy

17/12/2013

TDP.1- Ninh Hiệp - Ninh Hòa

10

Phan Anh Kiệt

16/2/2013

TDP.4- Ninh Hiệp - Ninh Hòa

11

Nguyễn Trần Phương Linh

20/12/2013

TDP.3 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

12

Nguyễn Trần Aí Mỹ

08/10/2013

TDP.1 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

13

Trần Ngọc Hoàng Ngân

05/3/2013

TDP.1 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

14

Trần Hoàng Nhật Nguyên

20/3/2013

TDP.1 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

15

Phùng Thanh Nhân

16/4/2013

TDP.1 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

16

Tạ Tấn Nguyên

11/3/2013

Quang Vinh – Ninh Quang

17

Lê Châu Ngân

01/4/2013

TDP.3 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

18

Huỳnh Khôi Nguyên

23/9/2013

Phong ấp - Ninh Bình

19

Ngô Dục An Phú

01/11/2013

TDP.6 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

20

Nguyễn Ngọc Tú Quỳnh

01/4/2013

TDP.13 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

21

Trần Minh Quân

30/01/2013

TDP.5 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

22

Lê Minh Quân

27/2/2013

TDP.3 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

23

Phạm Thư Quỳnh

16/4/2013

TDP.1 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

24

Hồ Hoàng Sơn

08/7/2013

TDP.4 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

25

Mai Hoàng Như Ý

19/11/2013

TDP.1 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

26

Lê Nguyên Thịnh

04/8/2013

Xuân hòa – Ninh Phụng

27

Phạm Lại Minh Thư

03/8/2013

TDP.5 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

28

Trần Ngọc Thiên

15/10/2013

TDP.4 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

29

Cao Trần Anh Trúc

06/12/2013

TDP.4 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

30

Nguyễn Minh Trí

30/8/2013

TDP.3 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

31

Hồ Sơn Tùng

17/11/2013

TDP.1 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

32

Nguyễn Bích Kim Thanh

28/10/2013

TDP.1 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

33

Trần Nguyễn Thanh Tuyền

19/11/2013

TDP.1 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

Comments