Học sinh‎ > ‎

Kết quả cân đo định kì

KẾT QUẢ CÂN ĐO TRẺ

NĂM HỌC 2016-2017

 *Cân đo lần 1: (tháng 9.2016)


STT

Lớp

Tổng số trẻ

Cân nặng

Chiều cao

Bình thường

Sdd vừa

Sdd nặng

Cao hơn tuổi

Bình thường

T.còi độ 1

T.còi độ 2

Cao hơn tuổi

1

Sơn ca

30

26

2

 

2

29

1

 

 

2

34

30

2

 

2

33

1

 

 

3

Nhỡ 1

32

29

2

 

1

31

1

 

 

4

Nhỡ 2

33

24

4

1

4

29

4

 

 

5

Lớn 1

39

32

3

 

4

38

1

 

 

6

Lớn 2

39

31

1

1

6

38

1

 

 

7

Lớn 3

38

30

5

 

3

35

3

 

 

Tổng cộng

245

202

19

2

22

233

12

 

 

Tỉ lệ (%)

100

82.4

7.8

0.8

9.0

95.1

4.9

 

 

 * Kết quả: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân:     21/245 – Đạt 8.6 %

                    Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi:    12/245  – Đạt 4.9 %

                    Tỷ lệ cao hơn tuổi (béo phì)          :   22/245  – Đạt 9.0 %

                                                                    Ninh Hiệp, ngày   tháng   năm 201

                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                Nguyễn Thị Kim Thoa

 

 *Theo dõi trẻ SDD tháng 10.2016

 

STT

Lớp

Tổng số trẻ

Cân nặng

Chiều cao

Bình thường

Sdd vừa

Sdd nặng

Cao hơn tuổi

Bình thường

T.còi độ 1

T.còi độ 2

Cao hơn tuổi

1

Sơn ca

31

30

1

 

 

 

 

 

 

2

34

32

1

1

 

 

 

 

 

3

Nhỡ 1

32

30

2

 

 

 

 

 

 

4

Nhỡ 2

32

28

3

1

 

 

 

 

 

5

Lớn 1

39

36

3

 

 

 

 

 

 

6

Lớn 2

39

38

 

1

 

 

 

 

 

7

Lớn 3

38

33

5

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

245

227

15

3

 

 

 

 

 

Tỉ lệ (%)

100

92.7

6.1

1.2

 

 

 

 

 

 * Kết quả: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân:    18/245 – Đạt 7.3 %

                                                                    Ninh Hiệp, ngày   tháng   năm 201

                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                Nguyễn Thị Kim Thoa

 


 *Theo dõi trẻ SDD tháng 11.2016

 

STT

Lớp

Tổng số trẻ

Cân nặng

Chiều cao

Bình thường

Sdd vừa

Sdd nặng

Cao hơn tuổi

Bình thường

T.còi độ 1

T.còi độ 2

Cao hơn tuổi

1

Sơn ca

31

31

 

 

 

 

 

 

 

2

34

33

1

 

 

 

 

 

 

3

Nhỡ 1

32

32

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhỡ 2

32

29

3

 

 

 

 

 

 

5

Lớn 1

39

37

2

 

 

 

 

 

 

6

Lớn 2

39

38

 

1

 

 

 

 

 

7

Lớn 3

38

35

3

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

245

235

9

1

 

 

 

 

 

Tỉ lệ (%)

100

95.9

3.7

0.4

 

 

 

 

 

 * Kết quả: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân:    10/245 – Đạt 4.0 %

                                                                    Ninh Hiệp, ngày   tháng   năm 201

                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                Nguyễn Thị Kim Thoa

 


 *Cân đo lần 2: (tháng 12.2016)

 

STT

Lớp

Tổng số trẻ

Cân nặng

Chiều cao

Bình thường

Sdd vừa

Sdd nặng

Cao hơn tuổi

Bình thường

T.còi độ 1

T.còi độ 2

Cao hơn tuổi

1

Sơn ca

31

29

 

 

2

 

 

 

 1

2

34

26

2

 

6

 

2

 

 

3

Nhỡ 1

32

30

 

 

2

 

1

 

 

4

Nhỡ 2

32

25

3

 

4

 

2

 

 

5

Lớn 1

39

31

3

 

5

 

 

 

 

6

Lớn 2

39

32

 

1

6

 

1

 

 

7

Lớn 3

38

31

3

 

4

 

2

 

 

Tổng cộng

245

204

11

1

29

 

8

 

1

Tỉ lệ (%)

100

83.3

4.5

0.4

11.8

 

3.3

 

0.4

 * Kết quả: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân:    12/245 – Đạt 4.9 %

                    Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi:   8/245    – Đạt 3.3 %

                    Tỷ lệ cao hơn tuổi (béo phì)          :   3129/245  – Đạt 11.8%

                                                              Ninh Hiệp, ngày   tháng   năm 201

                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                Nguyễn Thị Kim Thoa

 

 *Theo dõi trẻ SDD tháng 01.2017

 

STT

Lớp

Tổng số trẻ

Cân nặng

Chiều cao

Bình thường

Sdd vừa

Sdd nặng

Cao hơn tuổi

Bình thường

T.còi độ 1

T.còi độ 2

Cao hơn tuổi

1

Sơn ca

31

31

 

 

 

 

 

 

 

2

34

33

1

 

 

 

 

 

 

3

Nhỡ 1

32

32

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhỡ 2

32

29

3

 

 

 

 

 

 

5

Lớn 1

39

36

3

 

 

 

 

 

 

6

Lớn 2

39

38

1

 

 

 

 

 

 

7

Lớn 3

38

36

2

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

245

235

10

 

 

 

 

 

 

Tỉ lệ (%)

100

95.9

4.0

 

 

 

 

 

 

 * Kết quả: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân:    10/245 – Đạt 4.0 %

                                                              Ninh Hiệp, ngày   tháng   năm 201

                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                Nguyễn Thị Kim Thoa

 

 

  *Theo dõi trẻ SDD tháng 02.2017

 

STT

Lớp

Tổng số trẻ

Cân nặng

Chiều cao

Bình thường

Sdd vừa

Sdd nặng

Cao hơn tuổi

Bình thường

T.còi độ 1

T.còi độ 2

Cao hơn tuổi

1

Sơn ca

31

 

 

 

 

 

 

 

 

2

34

 

1

 

 

 

 

 

 

3

Nhỡ 1

32

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhỡ 2

32

 

3

 

 

 

 

 

 

5

Lớn 1

39

 

3

 

 

 

 

 

 

6

Lớn 2

39

 

1

 

 

 

 

 

 

7

Lớn 3

38

 

2

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

245

 

10

 

 

 

 

 

 

Tỉ lệ (%)

100

 

4,1

 

 

 

 

 

 

 * Kết quả: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân:      10   – Đạt 4,1 %

                                                   Ninh Hiệp, ngày   tháng   năm 2017

                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                          Nguyễn Thị Kim Thoa

 

 

 

*Cân đo lần 3: (tháng 3.2017)

 

STT

Lớp

Tổng số trẻ

Cân nặng

Chiều cao

Bình thường

Sdd vừa

Sdd nặng

Cao hơn tuổi

Bình thường

T.còi độ 1

T.còi độ 2

Cao hơn tuổi

1

Sơn ca

31

29

 

 

2

30

 

 

2

34

26

1

 

7

32

2

 

 

3

Nhỡ 1

32

31

 

 

1

31

1

 

 

4

Nhỡ 2

32

25

3

 

4

30

2

 

 

5

Lớn 1

39

31

3

 

5

39

 

 

 

6

Lớn 2

39

32

 

1

6

37

1

 

 1

7

Lớn 3

38

34

 

 

4

37

1

 

 

Tổng cộng

245

208

7

1

29

236

7

 

 2

Tỉ lệ (%)

100

84,9

2,9

0,4

11,8

96,3

2,9

 

 0,8

 * Kết quả: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân:     8 – Đạt 3,3 %

                    Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi:    7  – Đạt 2,9 %

                    Tỷ lệ cao hơn tuổi (béo phì)          :   29 – Đạt 11,8 %

                                                     Ninh Hiệp, ngày   tháng   năm 2017

                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                         Nguyễn Thị Kim Thoa

 

 *Theo dõi trẻ SDD tháng 4.2017 

STT

Lớp

Tổng số trẻ

Cân nặng

Chiều cao

Bình thường

Sdd vừa

Sdd nặng

Cao hơn tuổi

Bình thường

T.còi độ 1

T.còi độ 2

Cao hơn tuổi

1

Sơn ca

31

 

 

 

 

 

 

 

 

2

33

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Nhỡ 1

31

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhỡ 2

32

 

3

 

 

 

 

 

 

5

Lớn 1

40

 

 

1

 

 

 

 

 

 

6

Lớn 2

39

 

1

 

 

 

 

 

 

7

Lớn 3

38

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

244

 

5

 

 

 

 

 

 

Tỉ lệ (%)

100

 

2

 

 

 

 

 

 

 * Kết quả: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân:         5 – Đạt 2 %

                                                   Ninh Hiệp, ngày   tháng   năm 2017

                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                  

 

                                                                      Nguyễn Thị Kim Thoa

 

*Cân đo lần 4: (tháng 5.2017)

 

STT

Lớp

Tổng số trẻ

Cân nặng

Chiều cao

Bình thường

Sdd vừa

Sdd nặng

Cao hơn tuổi

Bình thường

T.còi độ 1

T.còi độ 2

Cao hơn tuổi

1

Sơn ca

31

29

 

 

 2

31 

 

31

29

2

33

26

 

 

 7

 32

 1

33

26

3

Nhỡ 1

31

31

 

 

 

 30

 1

31

31

4

Nhỡ 2

32

26

2

 

 4

 30

 2

32

26

5

Lớn 1

40

 

33

1

 

 6

 40

 

40

 

33

6

Lớn 2

39

31

1

 

 7

 38

 1

39

31

7

Lớn 3

38

35

 

 

 3

 37

 1

38

35

Tổng cộng

245

244

211

4

 

 29

 238

 6

244

Tỉ lệ (%)

100

100

86,5

1,6

 

 11,9

 97,5

 2,5

100

 * Kết quả: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân:     4 – Đạt 1,6 %

                    Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi:    6  – Đạt 2,5 %

                    Tỷ lệ cao hơn tuổi (béo phì)          :   29  – Đạt 11,9 %

                                                   Ninh Hiệp, ngày   tháng   năm 2016

                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                              Nguyễn Thị Kim Thoa