Học sinh‎ > ‎

Kết quả cân đo định kì

KẾT QUẢ CÂN ĐO TRẺ

NĂM HỌC 2016-2017

 *Cân đo lần 1: (tháng 9.2016)

 

STT

Lớp

Tổng số trẻ

Cân nặng

Chiều cao

Bình thường

Sdd vừa

Sdd nặng

Cao hơn tuổi

Bình thường

T.còi độ 1

T.còi độ 2

Cao hơn tuổi

1

Sơn ca

30

26

2

 

2

29

1

 

 

2

34

30

2

 

2

33

1

 

 

3

Nhỡ 1

32

29

2

 

1

31

1

 

 

4

Nhỡ 2

33

24

4

1

4

29

4

 

 

5

Lớn 1

39

32

3

 

4

38

1

 

 

6

Lớn 2

39

31

1

1

6

38

1

 

 

7

Lớn 3

38

30

5

 

3

35

3

 

 

Tổng cộng

245

202

19

2

22

233

12

 

 

Tỉ lệ (%)

100

82.4

7.8

0.8

9.0

95.1

4.9

 

 

 * Kết quả: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân:     21/245 – Đạt 8.6 %

                    Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi:    12/245  – Đạt 4.9 %

                    Tỷ lệ cao hơn tuổi (béo phì)          :   22/245  – Đạt 9.0 %

                                                                    Ninh Hiệp, ngày   tháng   năm 201

                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                Nguyễn Thị Kim Thoa

 

 *Theo dõi trẻ SDD tháng 10.2016

 

STT

Lớp

Tổng số trẻ

Cân nặng

Chiều cao

Bình thường

Sdd vừa

Sdd nặng

Cao hơn tuổi

Bình thường

T.còi độ 1

T.còi độ 2

Cao hơn tuổi

1

Sơn ca

31

30

1

 

 

 

 

 

 

2

34

32

1

1

 

 

 

 

 

3

Nhỡ 1

32

30

2

 

 

 

 

 

 

4

Nhỡ 2

32

28

3

1

 

 

 

 

 

5

Lớn 1

39

36

3

 

 

 

 

 

 

6

Lớn 2

39

38

 

1

 

 

 

 

 

7

Lớn 3

38

33

5

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

245

227

15

3

 

 

 

 

 

Tỉ lệ (%)

100

92.7

6.1

1.2

 

 

 

 

 

 * Kết quả: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân:    18/245 – Đạt 7.3 %

                                                                    Ninh Hiệp, ngày   tháng   năm 201

                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                Nguyễn Thị Kim Thoa

 


 *Theo dõi trẻ SDD tháng 11.2016

 

STT

Lớp

Tổng số trẻ

Cân nặng

Chiều cao

Bình thường

Sdd vừa

Sdd nặng

Cao hơn tuổi

Bình thường

T.còi độ 1

T.còi độ 2

Cao hơn tuổi

1

Sơn ca

31

31

 

 

 

 

 

 

 

2

34

33

1

 

 

 

 

 

 

3

Nhỡ 1

32

32

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhỡ 2

32

29

3

 

 

 

 

 

 

5

Lớn 1

39

37

2

 

 

 

 

 

 

6

Lớn 2

39

38

 

1

 

 

 

 

 

7

Lớn 3

38

35

3

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

245

235

9

1

 

 

 

 

 

Tỉ lệ (%)

100

95.9

3.7

0.4

 

 

 

 

 

 * Kết quả: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân:    10/245 – Đạt 4.0 %

                                                                    Ninh Hiệp, ngày   tháng   năm 201

                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                Nguyễn Thị Kim Thoa

 


 *Cân đo lần 2: (tháng 12.2016)

 

STT

Lớp

Tổng số trẻ

Cân nặng

Chiều cao

Bình thường

Sdd vừa

Sdd nặng

Cao hơn tuổi

Bình thường

T.còi độ 1

T.còi độ 2

Cao hơn tuổi

1

Sơn ca

31

29

 

 

2

 

 

 

 1

2

34

26

2

 

6

 

2

 

 

3

Nhỡ 1

32

30

 

 

2

 

1

 

 

4

Nhỡ 2

32

25

3

 

4

 

2

 

 

5

Lớn 1

39

31

3

 

5

 

 

 

 

6

Lớn 2

39

32

 

1

6

 

1

 

 

7

Lớn 3

38

31

3

 

4

 

2

 

 

Tổng cộng

245

204

11

1

29

 

8

 

1

Tỉ lệ (%)

100

83.3

4.5

0.4

11.8

 

3.3

 

0.4

 * Kết quả: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân:    12/245 – Đạt 4.9 %

                    Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi:   8/245    – Đạt 3.3 %

                    Tỷ lệ cao hơn tuổi (béo phì)          :   3129/245  – Đạt 11.8%

                                                              Ninh Hiệp, ngày   tháng   năm 201

                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                Nguyễn Thị Kim Thoa

 

 *Theo dõi trẻ SDD tháng 01.2017

 

STT

Lớp

Tổng số trẻ

Cân nặng

Chiều cao

Bình thường

Sdd vừa

Sdd nặng

Cao hơn tuổi

Bình thường

T.còi độ 1

T.còi độ 2

Cao hơn tuổi

1

Sơn ca

31

31

 

 

 

 

 

 

 

2

34

33

1

 

 

 

 

 

 

3

Nhỡ 1

32

32

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhỡ 2

32

29

3

 

 

 

 

 

 

5

Lớn 1

39

36

3

 

 

 

 

 

 

6

Lớn 2

39

38

1

 

 

 

 

 

 

7

Lớn 3

38

36

2

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

245

235

10

 

 

 

 

 

 

Tỉ lệ (%)

100

95.9

4.0

 

 

 

 

 

 

 * Kết quả: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân:    10/245 – Đạt 4.0 %

                                                              Ninh Hiệp, ngày   tháng   năm 201

                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                Nguyễn Thị Kim Thoa