Kết quả cân đo trẻ năm học 2015-2016

KẾT QUẢ CÂN ĐO TRẺ

NĂM HỌC 2015-2016

 

 

*Cân đo lần 1: (tháng 9.2015)

KẾT QUẢ CÂN ĐO TRẺ

NĂM HỌC 2015-2016

 

 

*Cân đo lần 1: (tháng 9.2015)

 

STT

Lớp

Tổng số trẻ

Cân nặng

Chiều cao

Bình thường

Sdd vừa

Sdd nặng

Cao hơn tuổi

Bình thường

T.còi độ 1

T.còi độ 2

Cao hơn tuổi

1

Sơn ca

31

27

2

 

2

29

2

 

 

2

35

30

1

1

3

34

1

 

 

3

Nhỡ 1

34

30

1

 

3

33

 

 

1

4

Nhỡ 2

34

30

1

 

3

34

 

 

 

5

Lớn 1

30

27

1

 

2

30

 

 

 

6

Lớn 2

31

28

1

 

2

30

1

 

 

7

Lớn 3

27

21

4

 

2

23

2

1

1

Tổng cộng

222

193

11

1

17

213

6

1

2

Tỉ lệ (%)

100

86.9

4.9

0.5

7.7

95.9

2.7

0.5

0.9

 

* Kết quả: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân:  12/222 – Đạt 5.4 %

                   Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi:   7/222 – Đạt 3.2 %

                   Tỷ lệ cao hơn tuổi (béo phì)         :  17/222 – Đạt 7.7 %

 

 

 

 

 

 

           Ninh Hiệp, ngày 15 tháng 9 năm 2015

                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Nguyễn Thị Kim Thoa

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾT QUẢ CÂN ĐO TRẺ

NĂM HỌC 2015-2016

 

 

*Cân đo lần 2: (tháng 12.2015)

 

STT

Lớp

Tổng số trẻ

Cân nặng

Chiều cao

Bình thường

Sdd vừa

Sdd nặng

Cao hơn tuổi

Bình thường

T.còi độ 1

T.còi độ 2

Cao hơn tuổi

1

Sơn ca

32

28

1

 

3

29

2

 

 

2

35

28

1

1

5

34

1

 

 

3

Nhỡ 1

34

30

 

 

4

33

 

 

1

4

Nhỡ 2

34

31

1

 

2

34

 

 

 

5

Lớn 1

30

29

 

 

1

30

 

 

 

6

Lớn 2

31

28

1

 

2

30

1

 

 

7

Lớn 3

27

23

2

 

2

23

2

1

1

Tổng cộng

223

197

6

1

19

213

6

1

2

Tỉ lệ (%)

100

88.4

2.7

0.4

8.5

95.9

2.7

0.4

0.9

 

* Kết quả: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân:   7/223 – Đạt 3.1 %

                  Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi:   7/223 – Đạt 3.1 %

                  Tỷ lệ cao hơn tuổi (béo phì)         : 19/223 – Đạt 8.5 %

 

                                                                      Ninh Hiệp, ngày 15 tháng 12 năm 2015

                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                     Nguyễn Thị Kim Thoa

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

KẾT QUẢ CÂN ĐO TRẺ

NĂM HỌC 2015-2016

 

 

*Cân đo lần 3: (tháng 3.2016)

 

STT

Lớp

Tổng số trẻ

Cân nặng

Chiều cao

Bình thường

Sdd vừa

Sdd nặng

Cao hơn tuổi

Bình thường

T.còi độ 1

T.còi độ 2

Cao hơn tuổi

1

Sơn ca

33

28

2

 

3

31

2

 

 

2

36

30

2

 

4

35

1

 

 

3

Nhỡ 1

34

30

 

 

4

33

 

 

1

4

Nhỡ 2

34

31

1

 

2

34

 

 

 

5

Lớn 1

30

28

 

 

2

30

 

 

 

6

Lớn 2

31

28

 

 

3

30

1

 

 

7

Lớn 3

27

24

2

 

1

24

2

1

 

Tổng cộng

225

199

7

 

19

217

6

1

1

Tỉ lệ (%)

100

88.5

3.1

 

8.4

96.5

2.7

0.4

0.4

 

* Kết quả: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân:    7/225 – Đạt 3.1 %

                   Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi:   7/225 – Đạt 3.1 %

                   Tỷ lệ cao hơn tuổi (béo phì)         : 19/225 – Đạt 8.4 %

 

                                                                      Ninh Hiệp, ngày 15 tháng 3 năm 2016

                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                     Nguyễn Thị Kim Thoa

 


Comments