Kêt quả cân đo, khám sức khỏe lần 1

  MẪU GIÁO BÉ  
Lớp Bé A
Lớp Bé B
Lớp Bé C
Lớp Bé D
    MẪU GIÁO NHỠ 
Lớp Nhỡ A
Lớp Nhỡ B
Lớp Nhỡ C
Lớp Nhỡ D
  MẪU GIÁO LỚN  
Lớp Lớn A
Lớp Lớn B
Lớp Lớn C
Lớp Lớn D