Lớp bé

  MẪU GIÁO BÉ  
Lớp Bé A
Lớp Bé B
Lớp Bé C
Lớp Bé D
    MẪU GIÁO NHỠ 
Lớp Nhỡ A
Lớp Nhỡ B
Lớp Nhỡ C
Lớp Nhỡ D
  MẪU GIÁO LỚN  
Lớp Lớn A
Lớp Lớn B
Lớp Lớn C
Lớp Lớn D
KẾT QUẢ CÂN ĐO, KHÁM SỨC KHỎE, CHUYÊN CHĂM, BÉ NGOAN THÁNG,ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ
NĂM HỌC 2012-2013

STTHỌ TÊN TRẺ
CÂN
KẾT QUẢ
ĐO
 KẾT QUẢ
KSK LẦN 1
CHUYÊN CHĂM
BN THÁNG
ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ